Notice: Undefined index: PL in /data/web/virtuals/13814/virtual/www/modules/mergado/mergado.php on line 726
Polityka prywatnošci - Čaje bylináře Pavla Váni a léčivé rostliny

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Operator, zgodnie z ustawą. nr. 101/2000 Sb. O życiu prywatnym, oświadcza i zobowiązuje się, że wszystkie dane, które otrzymuje od swoich klientów, a które są potrzebne, aby zamawiać produkty on-line, będą wykorzystywane wyłącznie do komunikacji z klientem i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Zadowolenie z zakupu dokonujemy za pośrednictwem kwestionariuszy e-mailowych w ramach naszego programu Uwierzytelnianie klienta, w którym uczestniczy nasz sklep internetowy. Wysyłamy za każdym razem, gdy nas kupisz, jeśli w rozumieniu § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Coll. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, nie zrezygnujesz z ich wysyłania. Przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania kwestionariuszy w ramach programu "Zweryfikowane przez klientów" odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w określeniu Państwa zadowolenia z zakupu u nas. Do wysyłania kwestionariuszy, oceny opinii i analizy naszej pozycji rynkowej korzystamy z procesorów będących operatorem Heureka.cz; możemy przesyłać informacje o zakupionych towarach i adres e-mail do tych celów. Twoje dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim do własnych celów podczas wysyłania wiadomości e-mail. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wysyłaniu kwestionariuszy e-mail w ramach programu Uwierzytelnianie klienta, odrzucając dodatkowe kwestionariusze za pośrednictwem linku w e-mailu z kwestionariuszem. W przypadku sprzeciwu, nie będziemy przesyłać dalej kwestionariusza.

____________________________________________________________________________________________

UMOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


UMOWA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH zamknięte zgodnie z art. 28 WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywy 95/46 / WE (ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrona danych osobowych) (zwane dalej "rozporządzeniem")

1. Przedmiot i cel umowy

1.1. Nadawca (zwanej dalej „Menedżer”) oraz nośnik (dalej jako „procesor”) na podstawie umowy, od której ta umowa załączonego do współpracy w dostarczaniu przesyłek transportowych miejscu wysyłki do dostarczenia, w tym dodatkowych etapów transportu związane (zwane dalej "Usługami").

W ciągu występuje współpraca ta lub nie może być przekazanie danych osobowych do odbiorcy, gdy cel przetwarzania i środków finansowych (jako część ceny za usługi takie przetworzenia) określa i zapewnia procesor administratora i danych dla menedżera dalej przetwarzane wyłącznie w celu uzyskania przesyłki dostaw w ramach umowy z Administratorem, oraz w granicach niniejszej umowy w sprawie przetwarzania danych osobowych (zwanej dalej umową „).

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. akty Carrier jako procesor danych osobowych przez administratora danych osobowych - nadawca i jest uprawniona do niego i przetwarzać następujące dane osobowe odbiorców

• imię i nazwisko

• dane kontaktowe

Adres O.

Adres e-mail

Numer telefonu

• Informacje na temat identyfikacji przesyłki w niezbędnym zakresie ("Dane osobowe")

2.2. Administrator administratora nie przetwarza żadnych konkretnych kategorii danych osobowych.

2.3. Ujawnienie danych osobowych odbywa się tak, że sterownik procesora w celu zapewnienia dostępu do systemu informacyjnego, który mieści się w bazie przeznaczone do zbierania powyższych informacji osobowych w celu umożliwienia świadczenia Usług.

2.4. Administrator Systemu Informacyjnego wraz z wprowadzeniem danych elektronicznych o przesyłce będą również dane osobowe, które mają ułatwić świadczenie usług przetwarzania konieczne.

2.5. Procesor przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia świadczenia Usług. Administrator jest upoważniony do rozszerzenia celów przetwarzania zgodnie z prawem, które nakazuje przetwarzania procesora może komunikować się wyłącznie w formie pisemnej - komunikacja bo nie ma również e-mail adresowane do Stron na rzecz beneficjentów.

3. Prawa i obowiązki stron

3.1. Procesor zobowiązuje się do uniknięcia technicznych, organizacyjnych i innych środków

nieautoryzowany lub przypadkowy dostęp do danych osobowych, ich zmianą, utratą, zniszczeniem lub innego nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Procesor zobowiązuje się w szczególności do:

a) użycie bezpieczny dostęp do komputera, gdzie dostęp do komputera będzie znany tylko przez przetwórców

b) wykorzystują bezpieczny dostęp do bazy danych osobowych, dostęp jest wymagane, aby wejść do procesora, tak aby nie pojawia, nie obligują nie są ujawniane osobom trzecim

c) stosować wszelkie odpowiednie środki bezpieczeństwa, np. kodowanie lub inne odpowiednie środki potrzebne zawsze w zależności od zachowania i dane

d) nie zezwala na dostęp do danych osobom trzecim, jeżeli takie podejście nie jest zatwierdzony na piśmie przez Administratora lub nie wynikają z tej umowy

(e) zachowanie poufności danych

3.2. Procesor podejmuje się również:

a) przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone przez Administratora

b) przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla celów określonych w traktacie, i tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tego celu

c) niepowiązania danych osobowych uzyskanych dla różnych celów

d) zachować dane osobowe tylko do czasu, który jest wymieniony w obowiązków informacyjnych lub zgody odbiorcy, chyba że jest to sprzeczne z uzasadnionych interesów Zpracovatelovými.

3.3. Procesor i kierownik są zobowiązani do zapewnienia, że ​​pracownicy i inne osoby upoważnione procesor przetwarzania danych osobowych one przetwarzane wyłącznie w zakresie i do celów zgodnie z niniejszą Umową oraz zgodnie z rozporządzeniem.

3.4. Procesor jest zaangażowana w menedżerze połączeń do poprawienia, aktualizacji, usunąć lub przenieść dane osobowe zgodnie z instrukcjami kontrolera niezwłocznie o takich wyzwań.

3.5. W przypadku, gdy sprzeciw wobec której dane dotyczą, zgodnie z Art. 21 ust. 1 rozporządzenia ustalonej procesora uznany za uzasadniony, procesor zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia z pisemnym wady menedżera połączeń. Komunikacja e-mailowa jest również uważana za napisaną.

3.6. Procesor jest wymagane przy wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy z profesjonalną opieką, postępuj zgodnie z instrukcjami kierownika i działać zgodnie z interesami kierownika. Jeśli procesor wykryje, że Administrator narusza obowiązki nałożone przez rozporządzenie Manager jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić administratorów.

3.7. Menedżer zgadza się, że procesor jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych do innego procesora bez dodatkowego wyraźnego konkretnego menedżera zezwoleń (zwaną dalej „Podzpracovatel„). Wszystko Podzpracovatelé przetwarzanie danych osobowych przez odbiorcę jedynie w minimalnym stopniu, że jest to konieczne dla realizacji zamówienia - dostawy i świadczenie usług. Jeśli to możliwe,  podprzetwarzacze pracują zamiast Danych osobowych tylko z pseudonimizowanymi danymi osobowymi, używanymi do identyfikacji Odbiorcy, takimi jak przypisany Numer Przesyłki. Jeśli Usługa Przesyłek znajduje się poza UE, Nadawca wyraża zgodę na przekazanie Danych Osobowych subprocesorowi mającemu siedzibę poza UE. Obecnie programista korzysta z następujących Podwykonawców:

a) System informacyjny obsługiwany przez packeta s.r.o., Company ID: 03672395;

b) Przewoźników, których usługi są niezbędne do świadczenia poszczególnych Usług

c) Miejsca wydawania (lista konkretnych punktów aptecznych dostępnych tutaj), których usługi są niezbędne do świadczenia Usług

d) Inni podprzetwarzający, których wykorzystanie jest wymagane do świadczenia Usług.

Procesor informuje administratora o każdej Podzpracovatelech zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych, a tym samym daje administratorom możliwość wypowiedzenia się przed przyjęciem tych Podzpracovatelů zarzutów.

Jeżeli Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec Podwykonawców, urzędnik zatwierdzający jest upoważniony do upoważnienia Poddostawcy do przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw Menedżer ma prawo wyrazić tylko w dostarczaniu przesyłki do przewozu oraz procesorów przedstawienia zarzutów w zdaniu poprzednim, ma taki sam efekt jak odstąpienia przez Zarządzającego w odniesieniu do konkretnej przesyłki że obiekcje do Podzpracovatelům obawy. Jeśli procesor zaangażowany Podzpracovatele wykonać pewne czynności przetwarzania muszą być to Podzpracovateli przechowywane na podstawie umowy te same obowiązki, aby chronić dane osobowe, jak te określone w niniejszej Umowie oraz Regulaminie. Jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w zakresie ochrony danych, Administrator jest odpowiedzialny za wypełnienie zobowiązań danego Subprocesora.

3.8. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przekazać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do udowodnienia, że ​​zobowiązania określone w niniejszej Umowie lub rozporządzeniu w sprawie danych osobowych zostały spełnione.

3.9. Umawiające się Strony zobowiązują się do dostarczania sobie wzajemnie wszelkiej niezbędnej pomocy i dokumentacji w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego wykonania niniejszej umowy, zwłaszcza w przypadku rozmów z Urzędem Ochrony Danych Osobowych lub innych organów publicznych.

 

4. Poufność

4.1. Procesor musi zachować poufność przetwarzanych danych osobowych, w szczególności nie publikować, rozpowszechniać lub przekazywać innym osobom spoza zatrudnionego do procesorów lub innych uprawnionych osób, które powierzono przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzający jest zobowiązany zapewnić, że jego pracownicy i inne upoważnione osoby przestrzegają obowiązku zachowania poufności. To zobowiązanie Dostawcy utrzymuje się nawet po rozwiązaniu tego stosunku umownego. Procesor jest również zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do środków bezpieczeństwa podjętych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nawet po zakończeniu tego stosunku umownego.

 

5. Odpowiedzialność

5.1. Jeżeli Dostawca naruszy swoje zobowiązania wynikające z Umowy lub Rozporządzenia, ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez siebie szkody. Procesor ponosi również odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem niniejszej Umowy przez personel Pracownika.

 

6. Okres obowiązywania umowy

6.1. Niniejsza Umowa obowiązuje przez czas obowiązywania Umowy, do której niniejsza Umowa jest załączona.

6.2. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub zakończenia przetwarzania Danych Osobowych, Zgłaszający jest zobowiązany do zlikwidowania Danych osobowych przekazanych mu na mocy niniejszej Umowy.

6.3. Nadawca przyjmuje do wiadomości, że Serwis Przetwarzający jest uprawniony do przechowywania danych osobowych Odbiorców przez 3 lata od ich umieszczenia w Systemie Informacyjnym w celu obrony swoich praw i obowiązków. Takie zatrzymanie pozwala na zastosowanie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenie. Zgodnie z Artykułem 21 Regulacji, Odbiorca musi sprzeciwić się adresowi przetwarzania Odbiorcy.